معافیت اعضا از ارسال صورت معاملات فصلی

با صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دنبال آن، بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، الزام ارائه صورت معاملات فصلی، موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است، از تاریخ 1394/4/3 برداشته شد.

 

دریافت رای دیوان عدالت اداری

دریافت بخشنامه فوق الذکر و دیگر مستندات