کارشناسان تاسیسات مکانیکی

حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته تأسیسات مکانیکی

– ارزیابی و تعیین قیمت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمانها، ماشینهای صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.

– تعیین علل خرابی و ارزیابی خسارت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشینهای صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.

– ارزیابی و تعیین هزینه تأسیسات و شبکه های بسته توزیع آب، تلمبه خانه های آبی، تأسیسات آب و برق، هوا، گاز و بخار.

– برآورد قیمت، تشخیص علل خرابی و تعیین خسارت ماشین آلات راهسازی و راهداری، موتورهای دیزلی و لکوموتیو.

– تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماشین آلات صنعتی، ماشینهای راهسازی و موتورهای دیزلی.

– رسیدگی به صورت وضعیتهای تأسیست مکانیکی طرحهای ساختمانی و عمرانی.

– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار ظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام تأسیسات مکانیکی).

– اظهار نظردر مورد گزارشهای فنی و مرتبط با تأسیسات و ماشین آلات

– بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران ناشی از سیستم تأسیسات مکانیکی و اظهار نظر در آنها

– نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های تأسیسات مکانیکی در طرحهای عمرانی و خصوصی.

توضیحانجام خدمات فوق در مورد تأسیسات مکانیکی و ماشین آلاتی که دارای تکنولوژی خاص هستند نظیر توربین

ها، تأسیسات پالایش نفت، سردخانه های بزرگ، تأسیسات برجهای بسیار مرتفع، تأسیسات بیمارستانی و هر نوع کار

دیگری که از نظر تخصصی بودن در ردیف آنها هستند مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

لینک فایل اسامی

image_pdfimage_print