کارشناسان شهرسازی

حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته شهرسازی

انجام اموز ذیل مستلزم کارگروهی متشکل از کارشناسان رشته های مختلف با مسوولیت کارشناس عمومی شهرسازی است:

– تهیه طرحهای تفصیلی، طرحهای هادی و روستائی، طرحهای ناحیه ای، منطقه ای، کالبدی ملی و اظهارنظر در مورد آنها و ارزیابی و برآورد هزینه تهیه طرحهای مذکور.

– بررسی و اظهار نظر در مورد تفکیک و افراز زمینهای شهری.

– ارزیابی بهای اراضی غیر مزروعی و اجاره و اجرت المثل آنها.

– رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در زمینه طرحهای شهرسازی و اظهار نظر و حکمیت در آنها.

توضیح: انجام امور فوق در مورد طرحهای جامع شهری و طراحی شهری مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی طراحی شهری است.

لینک فایل اسامی

image_pdfimage_print