کارشناسان ترافیک

حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته ترافیک

– طراحی شبکه های ترافیکی و پارکینگ ها و کنترل طرحهای تهیه شده.

– ارزیابی و اظهار نظر در مورد طرحهای شبکه های ارتباطی شهری، روستایی و بین شهری.

– اظهار نظر در مورد طرحهای حمل و نقل شهری و بین شهری.

– بررسی اثرات ترافیکی ابنیه و ساختمان های واجد اثر مهم بر ترافیک.

– اظهار نظر در مورد گزارشهای فنی مرتبط با ترافیک و حمل و نقل.

– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مهندسی مشاور ترافیکی و حمل و نقل و انجام حکمیت و اظهار نظر در آنها

لینک فایل اسامی

image_pdfimage_print